Announcements
Top posters
Light Knight (379)
 
harryumefor (15)
 
WallPoints (5)
 
Zuni Thoang (4)
 

Most active topic starters
Top posting users this week


[PUNBB] skin svphuyen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

avatar
Light Knight
Admin
Giới Tính : Nam Số Bài Gửi Số Bài Gửi : 379
Tài Khoản Tài Khoản : 64253
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 167
Huy Hiệu :
Pet :
Nhân Vật :

Tài Sản
Tài Sản: thuthoi41
Xem lý lịch thành viên http://knight.team-talk.net

Bài gửiLight Knight

skin rip by the_dav
overall_header

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

        var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

        if (width_max > 0)
        {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            if (slid_vert)
            {
              var height_max = h_perso;

              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                    height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
        <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
        {LOGIN_POPUP_MSG}
        <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
              <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
              <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
              <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
        </div>
      </div>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

  <center>

<div id="top_body" style=" top: 10px; " class=""><div id="top_body_padding" class="no_bg"><div id="breadcrumb" class="breadcrumb" style="position: absolute; top: 10px; left: 20px; ">
  <ul class="floatcontainer">
      <li class="navbithome"><p class="crumbs">  <a href="forum" accesskey="1"><img src="http://svphuyen.com/images/misc/navbit-home.png" alt="Trang chủ"></a> <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
</li>
     
     
  <li class="navbit lastnavbit"><span>Diễn đàn</span></li>
 
  </ul>
  <hr>
       
</div><div id="but_refresh"><div id="but_down"></div><div onclick="location.reload()" id="refresh"></div></div>              <div class="backpre" id="butback" onclick="window.history.go(-1)"></div><div class="backpre" id="butpre" onclick="window.history.go(+1)"></div>              <input id="but_search" type="text" value="Google™ Custom Search">    <div id="result_search"><i style="color:#555;margin-left:10px">Kết quả tìm kiếm...</i></div></div></div>
 </center>
    <div class="body_wrapper">
  <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
        <div class="container_IE">
            <div class="pun">
            <div id="pun-head">
                  <div id="pun-navlinks">
                    <ul class="clearfix">
                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                    </ul>
                  </div>
              </div>
              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                    <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                          <div id="container">
                              <div id="content">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                                <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                </div>
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
      </div>
  </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
 
 
overall_footer_end
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
  <div>
      <div>
        <div>
            <div>
              <div>
                  <ul>
                    <li>
<!-- END html_validation -->
                    </li>
                  <ul>
                         
  <li>
                          <a title="Hotrofm.com" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hotrofm.com/" class="copyright" name="bottom">© <font color="green">Hotrofm.com</font> - RIP by <font color="red">the_dav</font></a>
                        </br>  <a title="Hotrofm.com" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hotrofm.com/" class="copyright" name="bottom">© <font color="green">Hotrofm.com</font> - EDIT by <font color="red">the_dav</font></a>
                                                  </li>
                  </ul>
                                          </ul>
                 
              </div>
              <br />
              <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
              </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
        </div>
      </div>
  </div>
</div>


  <style>
  .smallwindows a{color:#FFFFFF;}

.smallwindows {min-width:160px;}

.pun .postfoot .user-contact {
float: left;
text-align: left;
width: 13em;
}
    a,a img {text-decoration:none;border:0;cursor:default;}
    div {cursor:default;}*html a {cursor:hand;}#bg img {position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;min-width:300px;min-height:400px;}#leftsbar {position:absolute;left:5px;top:5px;float:left;}#rightsbar {position:absolute;right:5px;top:5px;width:270px;float:right;}.unemright {position:absolute;border:#969696 1px solid;z-index:2000;visibility:hidden;background:url(http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/horin10.png) repeat-y #f0f0f0;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #111;}.unemright .lines {border-top:1px solid #DFDFE0;border-bottom:1px solid #FEFEFF;border-left:0;border-right:0;margin:0 3px 0 30px;padding:0;}*html .unemright a {border:1px solid #f0f0f0;}.unemright a {font-size:12px;border:1px solid transparent;color:#000;display:block;text-decoration:none;width:150px;background:transparent;margin:2px;padding:1px 1px 1px 30px;}.unemright a:hover {border:solid 1px #7da2ce;font-weight:400;cursor:default;-moz-border-radius:3px;box-shadow:inset 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background-color:#e9eef5;background:0 rgba(194,220,253,0.7));}.icon {position:absolute;width:60px;border:1px solid transparent;color:#fff;text-align:center;text-shadow:#000 0 0 4px #000 0 0 4px #000 0 0 4px;margin:0;padding:2px;}.icon img {width:50px;height:50px;}.icon:hover {border:1px solid rgba(0,153,255,0.3);text-align:center;background-color:#619ab9;background:rgba(238,238,238,0.3);-moz-border-radius:3px;box-shadow:inset 0 0 2px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 2px #fff;}.gadgets {position:absolute;border:solid 1px #102a3e;box-shadow:inset 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background-color:#000;background:rgba(0,0,0,0.7);-moz-border-radius:3px;padding:18px 3px 3px;}#gadgetss {background-color:#619ab9;background:rgba(50,123,165,0.75);}.gdgts {float:left;border:1px solid transparent;width:100px;height:100px;color:#fff;text-align:center;text-shadow:#000 0 0 4px #000 0 0 4px #000 0 0 4px;margin:5px;padding:10px;}.gdgts img {width:80px;height:80px;}.gdgts:hover {border:1px solid rgba(0,153,255,0.3);text-align:center;background-color:#cfe3fd;background:rgba(238,238,238,0.3);-moz-border-radius:3px;box-shadow:inset 0 0 2px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 2px #fff;}.gadgetbtn {position:absolute;height:100px;top:-1px;right:-20px;display:none;}.gadgetmove {position:absolute;height:18px;top:0;width:100%;display:block;background-color:transparent;tsext-shadow:0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff;color:#dcdcdc;}.windows7c {background:#f0f0f0;border:solid 1px #365167;overflow:hidden;box-shadow:0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:0 0 1px #fff;padding:0;}.stickynote {position:absolute;background:#FDFDCA;border:1px;-moz-box-shadow:0 0 5px #111, 0 5px 5px #111;z-index:1995;}.stickynote:hover {-moz-box-shadow:0 0 5px #111, 0 5px 5px #111;}.stickytitle {background:#F8F7B6;border:0;height:25px;margin:0;padding:2px;}.stickywrite {background:none;border:0;min-width:200px;height:190px;min-height:190px;font-family:"Segoe Print";font-size:12px;padding:5px;}#startbutton {position:absolute;display:block;left:0;bottom:-1px;color:#f0f0f0;z-index:2000;}#startbutton:hover {width:100px;}#taskbartime {position:absolute;display:block;right:18px;bottom:7px;color:#f0f0f0;z-index:1600;cursor:default;}#startmenu {position:absolute;border:solid 1px #102a3e;width:411px;overflow:visible;display:none;bottom:30px;left:0;cursor:default;z-index:1590;-moz-border-radius:5px 5px 0 0;box-shadow:inset 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background-color:#5c5c5c;background:0 rgba(44,44,44,1) 30% rgba(0,0,0,1));margin:0;}#proicons,#prolinks {float:left;display:block;list-style:none;cursor:default;padding:0;}#proicons {background:#fff;border:solid 1px #365167;cursor:default;box-shadow:0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:0 0 1px #fff;-moz-border-radius:5px;margin:7px 0 7px 7px;}#proicons .lines {border-top-color:#000;border-top:0 solid rgba(0,0,0,1);border-bottom-color:#4e4e4e;border-bottom:0 solid rgba(78,78,78,1);border-left:0 solid #102A3E;border-right:0 solid #102A3E;margin:0 15px;padding:0;}#proicons a {border:solid 1px transparent;display:block;color:#4b4b4b;text-decoration:none;width:237px;cursor:default;margin:3px;padding:3px;}#proicons a:hover {border:solid 1px #7da2ce;-moz-border-radius:3px;box-shadow:inset 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background:0;}#proicons a img {border:0;vertical-align:middle;width:30px;height:30px;margin:0 5px 0 0;}#proicons .all a img {border:0;vertical-align:middle;width:20px;height:10px;margin:0 5px 0 0;}*html #prolinks {width:128px;}#prolinks {width:138px;margin:-30px 6px 6px;}#prolinks li.iconlogo {text-align:center;}#prolinks li.gohome a {position:absolute;bottom:10px;right:11px;display:inline;font-weight:700;border:solid 1px #323232;box-shadow:0 0 4px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 4px #fff;-moz-border-radius:2px;background-color:#619ab9;background:0 50% rgba(63,111,135,0.5));cursor:default;margin:0;padding:3px;}#prolinks li.gohome a:hover {border:solid 1px #000;box-shadow:0 0 8px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 8px #fff;-moz-border-radius:2px;background-color:#658da0;background:0 50% rgba(63,111,135,0.5));cursor:default;}#prolinks .lines {border-top-color:#000;border-top:1px solid rgba(0,0,0,1);border-bottom-color:#4e4e4e;border-bottom:1px solid rgba(78,78,78,1);border-left:0 solid #102A3E;border-right:0 solid #102A3E;margin:0 3px;padding:0;}*html #prolinks a {border:0;width:120px;}#prolinks a {border:solid 1px transparent;display:block;position:relative;color:#fff;text-decoration:none;min-width:120px;margin:1px 0;}#prolinks a:hover {border:solid 1px #000;-moz-border-radius:3px;box-shadow:0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background-color:#658da0;background:0 rgba(121,163,184,0.55) 50% rgba(81,115,132,0.55));}*html #prolinks a span {display:block;margin:0;padding:3px;}#prolinks a span {display:block;padding:5px;}#prolinks a:hover span {background:0 50% rgba(63,111,135,0.5));}#taskbar {margin:auto;}#taskbarlist {border-top:solid 0;overflow:visible;display:inline-block;height:30px;width:100%;position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;z-index:1500;background:url(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDK_hj_fscBdj3TO2nZTH7S-eNR0ug8EkBQG6BrOEKmX7U20ykYw) #000;padding:0;}#taskbarlist ul {margin:0 0 0 120px;padding:0;}#taskbarlist ul li {position:relative;float:left;list-style:none;margin-left:2px;border:1px #305F77 solid;box-shadow:inset 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 1px #fff;background-color:#619ab9;background:0 rgba(92,176,220,0.5));-moz-border-radius:3px;padding:3px 10px;}#taskbarlist ul li:hover {cursor:default;box-shadow:inset 0 0 10px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 10px #fff;background-color:#619ab9;background:0 rgba(255,225,0,0.6));}#taskbarlist ul ul {position:absolute;z-index:2000;display:none;left:-160px;bottom:25px;background-color:none;border:0 solid #000;padding:0 0 10px;}#taskbarlist li:hover ul li ul {display:none;}#taskbarlist ul ul li {position:relative;list-style:none;float:left;display:block;color:#f9f9f9;text-align:center;border:1px solid rgba(255,255,255,0.4);box-shadow:0 0 15px #000;-moz-box-shadow:0 0 15px #000;background-color:#619ab9;background:rgba(50,123,165,0.75);-moz-border-radius:5px;margin:0;padding:0 0 0 3px;}#taskbarlist ul ul li:hover {border:1px solid rgba(255,255,255,0.4);box-shadow:0 0 15px #000;-moz-box-shadow:0 0 15px #000;background-color:#619ab9;background:rgba(50,123,165,0.75);-moz-border-radius:5px;}.titlepro {float:left;background:url(http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/24410.png) no-repeat left center;font-size:12px;color:#000;text-shadow:0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff;margin:0;padding:5px 20px;}.smallwindows {width:auto;min-height:26px;text-align:center;color:#EEE;-moz-border-radius:3px;border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);background-color:#74A6C0;background:rgba(255,255,255,0.15);margin:3px 3px 3px 0;}.smallwindows a {color:#FFF;display:block;padding:10px;}.smallwindows:hover {border:1px solid rgba(255,255,255,0.25);color:#EEE;background-color:#98BDD1;background:rgba(255,255,255,0.3);}.windows7 {position:absolute;border:solid 1px #102a3e;background:url(http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/resize10.gif) no-repeat right bottom #619bb9;padding:0 5px;}.drag-handle {background:url(http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/24410.png) no-repeat left 3px transparent;font-size:12px;color:#000;text-shadow:0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 15px #fff;overflow:hidden;height:15px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=100);-moz-opacity:1;opacity:1;padding:5px 0;}.drag-handle .drag-controls {position:absolute;right:5px;top:0;}* html .drag-handle {width:100%;}.drag-contentarea {border:solid 1px #365167;background:url(http://hicheel.googlecode.com/files/indicator.gif) no-repeat center center #f0f0f0;color:#000;height:150px;overflow:auto;padding:0;}.drag-statusarea {border:0;background:transparent;margin-right:-5px;height:5px;}.drag-resizearea {background:transparent;float:right;width:20px;height:5px;cursor:nw-resize;font-size:0;}*html .icon,*html #proicons a,iframe {border:0;}*html .stickytitle,*html .stickywrite {width:200px;}#startbutton:hover #startmenu,#taskbarlist ul li:hover ul,#taskbarlist ul ul li a {display:block;}</style>
  <script type="text/javascript" src="http://hicheel.googlecode.com/files/snow.js"></script>
  <div id="windows7holder"><span style="display:none">.</span></div>
    <div style="font-size:11px;height:25px;left:0;position:fixed;bottom:0;width:100%;z-index:999 "> <div id="startbutton" onmouseover="showdiv('startmenu');" onmouseout="hidediv('startmenu');"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/tart10.png" height="31" style="margin-left: 0px;" title="start"> <div id="startmenu"> <ul id="proicons"> <li><a onclick="shicheel=windows7.open('shicheel', 'iframe', '/f1-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Thông báo</a></li> <li><a onclick="asuuh=windows7.open('asuu', 'iframe', '/f6-forum', '      Trà Đá RUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Kết Bạn</a></li> <li><a onclick="Teachers=windows7.open('teachers', 'iframe', '/f3-forum', '    Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Hướng Dẫn</a></li> <li><a class="arrow" onclick="Dzone=windows7.open('dzone', 'iframe', '/f20-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Event</a></li><li><a onclick="Computer=windows7.open('computer', 'iframe', '/f13-forum', '    Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Nhạc QuốcTế</a></li> <li><a onclick="Global=windows7.open('global', 'iframe', '/f12-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Nhạc ViệtNam</a></li> <li><a onclick="Social=windows7.open('social', 'iframe', '/f16-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Ảnh</a></li><li><a onclick="Institute=windows7.open('institute', 'iframe', '/f18-forum', '  Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=1400px,height=800px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Ảnh ThànhViên</a></li> <li><a onclick="EBS=windows7.open('ebs', 'iframe', '/f27-forum', '      Trà ĐáRUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Nhóm(banghội)</a></li> <li><a onclick="Hobby=windows7.open('hobby', 'iframe', '/f21-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/entert10.png">Lễ Đường</a></li> <div class="lines"></div> <li class="all"><a onclick="Allforum=windows7.open('allforum', 'iframe', '/search', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/arrow10.png" height="10">Tìm kiếm</a></li> <li class="all"><a onclick="Allsearch=windows7.open('allsearch', 'iframe', '/memberlist', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/arrow10.png" height="10">Thành Viên</a></li> </ul> <ul id="prolinks"> <li class="iconlogo"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/31/29/17/logo10.png" width="60" alt=""></li> <li><a onclick="Fmed=windows7.open('fmed', 'iframe', '/f17-forum', '      Trà Đá RUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Truyện</span></a></li> <li><a onclick="F120=windows7.open('f120', 'iframe', '/f23-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Games</span></a></li> <li><a onclick="F91=windows7.open('f91', 'iframe', '/f31-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Điện Thoại</span></a></li> <li><a onclick="F128=windows7.open('f128', 'iframe', '/f15-forum', '      TràĐá RUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Video Clip</span></a></li> <li><a onclick="F186=windows7.open('f86', 'iframe', '/f14-forum', '      Trà Đá RUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Tin Tức</span></a></li> <div class="lines"></div> <li><a onclick="F143=windows7.open('f143', 'iframe', '/f5-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Xử Lí Vi phạm</span></a></li> <li><a onclick="F144=windows7.open('f144', 'iframe', '/f7-forum', '      Trà Đá RUm ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Chợ Đen</span></a></li> <div class="lines"></div> <li><a onclick="F122=windows7.open('f122', 'iframe', '/f8-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Trà Quán</span></a></li> <li><a onclick="F131=windows7.open('f131', 'iframe', '/f26-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Chém Gió</span></a></li> <li><a onclick="F10=windows7.open('f10', 'iframe', '/f11-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Học Tập</span></a></li> <li><a onclick="Fnom=windows7.open('fnom', 'iframe','/f9-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Sức Khỏe</span></a></li> <div class="lines"></div> <li><a onclick="F34=windows7.open('f34', 'iframe', '/f34-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Con Dai</span></a></li> <li><a onclick="F15=windows7.open('f15', 'iframe', '/f35-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Con Gái</span></a></li> <li><a onclick="F117=windows7.open('f117', 'iframe', '/f36-forum', '      Diễn đàn cntt - Vna ', 'width=975px,height=500px,resize=1,scrolling=1,left=10px,top=10px'); return false"><span>Bói Và Thủ Thuật</span></a></li> <li class="gohome"><a href="/forum"><center>Diễn Đàn</center></a></li> </ul> </div> </div>  <div id="taskbar"> <div id="taskbarlist"> <ul> <li><img src="http://i30.servimg.com/u/f30/17/60/05/62/217.png" width="40px" height="25px"><ul><li> <table><tbody><tr> <td> <div class="smallwindows">chua ghi j</div></td> <td> <div class="smallwindows"><font color="#002B77"><a href="/f29-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">tổng hợp code</a><br><a href="/f30-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">hỏi đáp lỗi fm</a><a href="/f107-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin invision</a><a href="/f111-forum"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin phpbb2 </a><a href="/f110-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin phpbb3</a><a href="/f39-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">skin punbb</a><a href="/f1-forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px">yêu cầu rip skin </a></font></div> </td> </tr></tbody></table> </li> </ul> </li> <li><img src="http://i30.servimg.com/u/f30/17/60/05/62/314.png" width="40px" height="25px"> <ul><li><div style="padding: 3px; padding-left: 0px;width:250px"> hihi</div></li> </ul> </li>  </ul>  </div> </div> </div>
     
     
     
 
overall_footer_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
  <div>
      <div>
        <div>
            <div>
              <div>
                  <div>
                    <div>
<!-- END html_validation -->
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
        <div id="{ID_RIGHT}">
            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
            {giefmod_index2.MODVAR}
            <!-- BEGIN saut -->
            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
            <!-- END saut -->
            <!-- END giefmod_index2 -->
        </div>
      </div>
  </div>
</div>
<div id="pun-foot">
  <div id="pun-about" class="clearfix">
      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
        <fieldset>
            <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
            {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
        </fieldset>
      </form>
      <ul>
        <li>
<!-- BEGIN html_validation -->
        </li>
      </ul>
  </div>
</div>
<!-- END html_validation --><script type="text/javascript">
var partname = location.pathname.slice(1, 5);
$("div.page-title h2").prepend('<span class="collapse" style="float:right"><a href="javascript:void(0);" alt="fmClose"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b.png"></a><a href="javascript:void(0);" style="display:none" alt="fmOpen"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png"></a></span>');
$(".collapse").each(function (index) {
  $(this).attr("id", "fmvicollapse" + partname + index);
  if (my_getcookie("fmvicollapse" + partname + index) == "1") {
      $(this).children("a[alt='fmClose']").hide();
      $(this).children("a[alt='fmOpen']").show();
      $(this).parent().parent().parent().next().hide()
  }
});
$(".collapse a[alt='fmClose']").click(function () {
  my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
  $(this).hide().next().show();
  $(this).parent().parent().parent().parent().next().slideUp()
});
$(".collapse a[alt='fmOpen']").click(function () {
  my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
  $(this).hide().prev().show();
  $(this).parent().parent().parent().parent().next().slideDown()
});
if (partname != 'priv') {
  $("form.frm-form .main .clearfix, .fmviToggle .main .clearfix").prepend('<span class="collapsePost" style="float:right"><a href="javascript:void(0);" alt="fmClose"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b.png"></a><a href="javascript:void(0);" style="display:none" alt="fmOpen"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png"></a></span>');
  $(".collapsePost").each(function (index) {
      $(this).attr("id", "fmvicollapsePost" + partname + index);
      if (my_getcookie("fmvicollapsePost" + partname + index) == "1") {
        $(this).children("a[alt='fmClose']").hide();
        $(this).children("a[alt='fmOpen']").show();
        $(this).parent().next().hide()
      }
  });
  $(".collapsePost a[alt='fmClose']").click(function () {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
      $(this).hide().next().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
  });
  $(".collapsePost a[alt='fmOpen']").click(function () {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
      $(this).hide().prev().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
  })
}
</script>
 
index_box
Code:
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
        <div class="page-title"><h2>{catrow.tablehead.L_FORUM}</h2></div>
      </div>
      <div class="main-content">
               
        <table cellspacing="0" class="table">
            <thead>
              <tr>
                  <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                 
                  <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody class="statused">
  <!-- END tablehead -->

  <!-- BEGIN forumrow -->
              <tr>
                  <td class="tcl" style="padding-right: 0px; padding-left: 79px;"><span class="status" style="margin-right: -32px; margin-left: -70px;">
                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                    </span>
                    <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                    <br />
                    {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                    <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                    <br />
                    {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                    <!-- END switch_moderators_links -->
                    {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                    <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                  </td>
                 
                  <td class="tcr">
                    <span>
                    <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                    <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                    <!-- END switch_topic_title -->
                    {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                    </span>
                  </td>
              </tr>
  <!-- END forumrow -->

  <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
        </table>
      </div>
  <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
  <ul>
      <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
      <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
      <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
  </ul>
  <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
  <p class="right">
      <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
  </p>
  <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->

Nguồn : [You must be registered and logged in to see this link.]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

[PUNBB] skin svphuyen :: Comments

avatar
Light Knight
Admin
Giới Tính : Nam Số Bài Gửi Số Bài Gửi : 379
Tài Khoản Tài Khoản : 64253
Được Cảm Ơn Được Cảm Ơn : 167
Huy Hiệu :
Pet :
Nhân Vật :

Tài Sản
Tài Sản: thuthoi41
Xem lý lịch thành viên http://knight.team-talk.net

Bài gửi on Sat May 04, 2013 12:43 pm by Light Knight

index_body
Code:
{JAVASCRIPT}
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
  </div>
  <!-- END message_admin_titre -->

  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
  </div>
  <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> 
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> 
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
<div class="main paged" style="float: left; width: 612px; padding-right: 5px;">
{BOARD_INDEX}

 <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>Diễn Đàn</h2></div></div>
<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
      <div id="stats">
        <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
        <p>{TOTAL_USERS}</p>
        <p>{NEWEST_USER}</p>
      </div>
      <div id="onlinelist">
        <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
        <p class="right">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
            {L_WHO_IS_ONLINE}
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
        </p>
        <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
        {RECORD_USERS}

        <br />
        {LOGGED_IN_USER_LIST}

        {L_ONLINE_USERS}
        {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
        {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
        <div class="clear"></div>

        <p>{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</p>

      </div>
      <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
      <div id="onlinechat">
        <p class="page-bottom">
        {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
        {CHATTERS_LIST}<br />
        <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            </script>
        <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </p>
      </div>
      <!-- END switch_chatbox_activate -->
  </div>
</div>
<!-- END disable_viewonline -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> 
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> 
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
  <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
  </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
 </div>
      <div style="float: left; width: 300px;">
       
         
         
            <div id="sidebar_container">
      <a id="sidebar_button_link" href="#">
       
        <img id="sidebar_button" src="images/misc/tab-collapsed.png" alt="">
       
      </a>
      <ul id="sidebar">
        <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_19" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_19"></a>
        <span class="blocktitle">SELL FULL SVPHUYEN</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_19" class="blockrow">
        <span style="font-size:19px;color:white;text-shadow:0 0 6px red,0 0 4px red, 0 0 3px yellow">Share Full(data) Skin Win7<br>
400k | pm:0986173577</span>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_10" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_10"></a>
        <span class="blocktitle">ĐỂ FORUM NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_10" class="blockrow">
        <div style="float:left; margin: 3px;padding-left:67px;background:url(2012win7/img/likearrow.jpg) no-repeat 0 center; "><div style="height: 60px; width: 50px; display: inline-block; text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " id="___plusone_0"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="position: static; top: 0px; width: 50px; margin: 0px; border-style: none; left: 0px; visibility: visible; height: 60px; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1350829318395" name="I0_1350829318395" src="https://plusone.google.com/_/+1/fastbutton?bsv=m&abtk=AEIZW7Re%2BbgbsclgWgBwRXBxYOm08%2B4OfER6aDnRfM4ahMouUDO3X2CtPvOc3YKcYIJBzeJHhWJUwrQUvnO7LkBrwR5A4CvtnPzvhqu4eMtt0su6BbbQfkY%3D&size=tall&lang=vi&count=false&hl=en-US&origin=http%3A%2F%2Fsvphuyen.com&url=http%3A%2F%2Fsvphuyen.com%2Fforum.php&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fgapi%2F__features__%2Frt%3Dj%2Fver%3DeWNJQihwWMQ.vi.%2Fsv%3D1%2Fam%3D!vjVqvImSc8CICbuUGw%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTOSR6iSbDIdwPz2oSENdZahrLxxdQ#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled&id=I0_1350829318395&parent=http%3A%2F%2Fsvphuyen.com" title="+1"></iframe></div></div>
<div class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://svphuyen.com/forum.php" data-send="false" data-layout="box_count" data-width="105" data-show-faces="true" data-font="arial" fb-xfbml-state="rendered"><span style="height: 61px; width: 52px; "><iframe id="f2a23a94b8" name="f23c648a7c" scrolling="no" style="border: none; overflow: hidden; height: 61px; width: 52px; " title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=269521649808109&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D11%23cb%3Df2d2693e88%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvphuyen.com%252Ff2731451a%26domain%3Dsvphuyen.com%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&extended_social_context=false&font=arial&href=http%3A%2F%2Fsvphuyen.com%2Fforum.php&layout=box_count&locale=vi_VN&node_type=link&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=105"></iframe></span></div>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_6" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_6"></a>
        <span class="blocktitle">CHECK AVATAR YAHOO</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_6" class="blockrow">
        <div id="khung_avatar">
  <p>Gõ ID Yahoo</p><br>
  <form><br>
              <input type="text" size="24" style="width:200px;height:20px; margin-left:20px;">
        </form>
        <h5>Hình Avatar</h5>
<div id="result_avatar"></div><span><u></u><i></i><b></b></span></div>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_16" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_16"></a>
        <span class="blocktitle">SVPhuYen.Com on FB</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_16" class="blockrow">
        <div class="fb-like-box fb_iframe_widget" data-href="https://www.facebook.com/SvPhuYenCom" data-width="240" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false" fb-xfbml-state="rendered"><span style="height: 258px; width: 240px; "><iframe id="f203f0737" name="f3c8a93328" scrolling="no" style="border: none; overflow: hidden; height: 258px; width: 240px; " class="fb_ltr" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?api_key=269521649808109&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D11%23cb%3Df1af63cf4c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvphuyen.com%252Ff2731451a%26domain%3Dsvphuyen.com%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&header=false&height=258&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSvPhuYenCom&locale=vi_VN&sdk=joey&show_faces=true&stream=false&width=240"></iframe></span></div>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_4" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_4"></a>
        <img src="images/cms/widget-forum.png" alt="">
        <span class="blocktitle">FORUM THREADS</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <ul id="block_newthreads_4" class="blockrow">
       
        <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
            <div class="widget_post_userinfo">
           
            <div class="cms_widget_post_useravatar widget_post_useravatar">
              <a class="smallavatar comments_member_avatar_link" href="member.php?1-Trọng-Hiệp">
             
              <img width="30" title="" src="image.php?s=b329bfd5e2df587a5038dde8adc95c4e&u=1&dateline=1345995407" alt="">
             
              </a>
            </div>
           
            </div>
            <div class="smallavatartext widget_post_comment">
              <h5 class="widget_post_header"><a href="showthread.php?3541-Code-jQuery-đơn-giản-con-Ghost-bay-nhảy-Random-trên-Web" class="title">Code jQuery đơn giản con Ghost bay...</a></h5>
              <div class="meta">
                 
                  Viết bởi <a href="member.php?1-Trọng-Hiệp">Trọng Hiệp</a> (0 replies)
                  <br>Hôm nay, <span class="time">05:59 PM</span> in <a href="forumdisplay.php?261-HTML-CSS-JS">HTML/CSS /JS</a>
                 
              </div>
            </div>
        </li>
       
        <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
            <div class="widget_post_userinfo">
           
            <div class="cms_widget_post_useravatar widget_post_useravatar">
              <a class="smallavatar comments_member_avatar_link" href="member.php?345-yubimun">
             
              <img width="30" title="" src="image.php?s=b329bfd5e2df587a5038dde8adc95c4e&u=345&dateline=1325911004" alt="">
             
              </a>
            </div>
           
            </div>
            <div class="smallavatartext widget_post_comment">
              <h5 class="widget_post_header"><a href="showthread.php?3540-Học-cách-mỉm-cười-với-cuộc-sống!" class="title">Học cách mỉm cười với cuộc sống!</a></h5>
              <div class="meta">
                 
                  Viết bởi <a href="member.php?345-yubimun">yubimun</a> (0 replies)
                  <br>Hôm nay, <span class="time">10:46 AM</span> in <a href="forumdisplay.php?324-Quà-tặng-Cuộc-sống">Quà tặng Cuộc sống</a>
                 
              </div>
            </div>
        </li>
       
        <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
            <div class="widget_post_userinfo">
           
            <div class="cms_widget_post_useravatar widget_post_useravatar">
              <a class="smallavatar comments_member_avatar_link" href="member.php?1-Trọng-Hiệp">
             
              <img width="30" title="" src="image.php?s=b329bfd5e2df587a5038dde8adc95c4e&u=1&dateline=1345995407" alt="">
             
              </a>
            </div>
           
            </div>
            <div class="smallavatartext widget_post_comment">
              <h5 class="widget_post_header"><a href="showthread.php?3539-Vietsub-Lyrics-Enrique-Iglesias-Why-Not-Me" class="title">[Vietsub - Lyrics] Enrique...</a></h5>
              <div class="meta">
                 
                  Viết bởi <a href="member.php?1-Trọng-Hiệp">Trọng Hiệp</a> (0 replies)
                  <br>Hôm nay, <span class="time">08:36 AM</span> in <a href="forumdisplay.php?77-Thế-Giới-Âm-Nhạc">Thế Giới Âm Nhạc</a>
                 
              </div>
            </div>
        </li>
       
        <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
            <div class="widget_post_userinfo">
           
            <div class="cms_widget_post_useravatar widget_post_useravatar">
              <a class="smallavatar comments_member_avatar_link" href="member.php?1-Trọng-Hiệp">
             
              <img width="30" title="" src="image.php?s=b329bfd5e2df587a5038dde8adc95c4e&u=1&dateline=1345995407" alt="">
             
              </a>
            </div>
           
            </div>
            <div class="smallavatartext widget_post_comment">
              <h5 class="widget_post_header"><a href="showthread.php?3537-Gửi-Những-Người-Phụ-Nữ-Tôi-Yêu-Nhiều-Ca-Sĩ" class="title">Gửi Những Người Phụ Nữ Tôi Yêu -...</a></h5>
              <div class="meta">
                 
                  Viết bởi <a href="member.php?1-Trọng-Hiệp">Trọng Hiệp</a> (0 replies)
                  <br>10-19-2012, <span class="time">07:10 PM</span> in <a href="forumdisplay.php?77-Thế-Giới-Âm-Nhạc">Thế Giới Âm Nhạc</a>
                 
              </div>
            </div>
        </li>
       
        <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
            <div class="widget_post_userinfo">
           
            <div class="cms_widget_post_useravatar widget_post_useravatar">
              <a class="smallavatar comments_member_avatar_link" href="member.php?1-Trọng-Hiệp">
             
              <img width="30" title="" src="image.php?s=b329bfd5e2df587a5038dde8adc95c4e&u=1&dateline=1345995407" alt="">
             
              </a>
            </div>
           
            </div>
            <div class="smallavatartext widget_post_comment">
              <h5 class="widget_post_header"><a href="showthread.php?3535-Thông-báo-cơn-bão-20-10" class="title">Thông báo cơn bão 20-10</a></h5>
              <div class="meta">
                 
                  Viết bởi <a href="member.php?1-Trọng-Hiệp">Trọng Hiệp</a> (0 replies)
                  <br>10-18-2012, <span class="time">06:47 PM</span> in <a href="forumdisplay.php?171-Truyện-Cười">Truyện Cười</a>
                 
              </div>
            </div>
        </li>
       
      </ul>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_1" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_1"></a>
        <span class="blocktitle">HỔ TRỢ ONLINE</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_1" class="blockrow">
        <object id="pingboxj0fdw39sy5w00" type="application/x-shockwave-flash" data="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf" width="100%" height="300"><param name="movie" value="http://wgweb.msg.yahoo.com/badge/Pingbox.swf"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="flashvars" value="wid=A3ocmpvrGjpXy7l8UIbe6l5jI.k-"></object>

<fieldset class="hotro">
    <legend>Administrator</legend>
    <a href="ymsgr:sendIM?0986173577&m=Chào Admin"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=0986173577&m=g&t=9"></a>
    <p class="hotro_name">Ngô Trọng Nghiệp</p>
    <p>(+84)986173577</p>
</fieldset>
<fieldset class="hotro">
    <legend>Điều hành Viên</legend>
    <a href="ymsgr:sendIM?kusock_laai_ck&m=Hello bạn"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=kusock_laai_ck&m=g&t=9"></a>
    <p class="hotro_name">Lương Công Khá</p>
    <p>(+84)1672447796</p>
</fieldset>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_html_18" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_html_18"></a>
        <span class="blocktitle">PHẦN MỀM TIỆN ÍCH</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_html_18" class="blockrow">
        <ul id="ungdung">
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?95gta84a4dskn7f" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/CCleaner.png">CCleaner 3.19.1721</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?gp427dagsuadws7" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/cfos.png">cFosSpeed 8.00 build 1946</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?9z3g6lua4giw0ur" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/ffsj.png">FSJSetup3.3</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?g11jg7dsf2ads66" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/font.png">60 Font VNI</a></li>
    <li><a href="http://www.foxitsoftware.com/downloads/" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/foxit.png">Foxit Reader</a></li>
    <li><a href="showthread.php?590" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/idm.png">IDM Download siêu tốc</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?8e1cr5rloc5smpe" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/nero.png">Portable Nero 10</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?u8rh14f1ep5au5c" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/kmplayer.jpg">The KMPlayer 3.2</a></li>
    <li><a href="showthread.php?632-Office-2010-Crack-vĩnh-viễn" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/office.png">MS Office 2010</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?iawbhbu6mjb2c89" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/teracopy.png">TeraCopy 2.2</a></li>
    <li><a href="http://unikey.vn/vietnam/download/unikey40RC2-1101-win32.zip" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/unikey.png">Unikey</a></li>
    <li><a href="http://www.mediafire.com/download.php?b515sn1j6d80p11" target="_blank"><img src="2012win7/imgsoft/winrar.png">Winrar</a></li>
</ul>
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li> <li>
  <div class="block smaller">
      <div class="blocksubhead">
        <a class="collapse" id="collapse_block_tagcloud_2" href="forum.php#top"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_tagcloud_2"></a>
        <span class="blocktitle">TAG CLOUD</span>
      </div>
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
      <div id="block_tagcloud_2" class="blockrow">
        <a href="tags.php?tag=2011" class="tagcloudlink level4">2011</a>  <a href="tags.php?tag=2012" class="tagcloudlink level3">2012</a>  <a href="tags.php?tag=anh" class="tagcloudlink level3">anh</a>  <a href="tags.php?tag=audio" class="tagcloudlink level3">audio</a>  <a href="tags.php?tag=b%E1%BA%A1n" class="tagcloudlink level2">bạn</a>  <a href="tags.php?tag=cho" class="tagcloudlink level4">cho</a>  <a href="tags.php?tag=con" class="tagcloudlink level1">con</a>  <a href="tags.php?tag=c%E1%BB%A7a" class="tagcloudlink level4">của</a>  <a href="tags.php?tag=d%E1%BA%ABn" class="tagcloudlink level1">dẫn</a>  <a href="tags.php?tag=full" class="tagcloudlink level2">full</a>  <a href="tags.php?tag=hay" class="tagcloudlink level1">hay</a>  <a href="tags.php?tag=h%C3%A0i" class="tagcloudlink level2">hài</a>  <a href="tags.php?tag=h%C3%ACnh" class="tagcloudlink level1">hình</a>  <a href="tags.php?tag=h%C6%B0%E1%BB%9Bng" class="tagcloudlink level1">hướng</a>  <a href="tags.php?tag=kh%C3%B4ng" class="tagcloudlink level2">không</a>  <a href="tags.php?tag=mto" class="tagcloudlink level3">mto</a>  <a href="tags.php?tag=m%E1%BB%99t" class="tagcloudlink level2">một</a>  <a href="tags.php?tag=ng%C6%B0%E1%BB%9Di" class="tagcloudlink level2">người</a>  <a href="tags.php?tag=nh%E1%BA%A5t" class="tagcloudlink level2">nhất</a>  <a href="tags.php?tag=nh%E1%BB%AFng" class="tagcloudlink level2">những</a>  <a href="tags.php?tag=phim" class="tagcloudlink level1">phim</a>  <a href="tags.php?tag=trong" class="tagcloudlink level1">trong</a>  <a href="tags.php?tag=tr%C3%AAn" class="tagcloudlink level1">trên</a>  <a href="tags.php?tag=tr%C3%ACnh" class="tagcloudlink level1">trình</a>  <a href="tags.php?tag=t%C3%ACnh" class="tagcloudlink level3">tình</a>  <a href="tags.php?tag=video" class="tagcloudlink level1">video</a>  <a href="tags.php?tag=v%C3%A0" class="tagcloudlink level2">và</a>  <a href="tags.php?tag=v%E1%BB%9Bi" class="tagcloudlink level2">với</a>  <a href="tags.php?tag=y%C3%AAu" class="tagcloudlink level5">yêu</a>  <a href="tags.php?tag=%E1%BA%A3nh" class="tagcloudlink level1">ảnh</a> 
      </div>
      </div>
  </div>
  <div class="underblock"></div>
</li>
      </ul>
  </div>
 
   
       
         
   
   
     
     
        </div>
css
Code:
body {
background-image: url(http://svphuyen.com/2012win7/bg/bg3.jpg);
background-attachment: fixed;
background-color: #F5EDE0;
background-position: 50% 0px;
background-repeat: repeat no-repeat;
}
li {
list-style: none;
}
.pun {
line-height: 130%;
margin: 0 auto;
min-width: 768px;
padding: 5px;
width: 99%;
}
#pun-head #pun-navlinks {
background-color: #F4F4F4;
border-color: #DDD;
padding: .5em 1.1em .6em;
}
.pun table.table td {
background-color: #FBFBFB;
border-color: #DDD;
border-style: solid none none none;
border-width: 1px;
line-height: 130%;
padding: .6em 0 .7em;
}
.pun .main-content {
background-color: #FBFBFB;
border: 1px solid #DDD;
margin-top: -5px;
}
.pun .main, .pun .main-category {
margin: 0;
}
.pun table.table td {
background-color: #FBFBFB;
border-color: #DDD;
border-style: solid none none none;
border-width: 1px;
line-height: 130%;
padding: .6em 0 .7em;
background: white url(http://forum.vietvui.vn/images/gradients/grey-up.png) repeat-x left bottom;
_background-image: none;
 

}
.main .main-head, .main .main-foot {
margin-top: 5px !important;
margin-bottom: 5px !important;
border: 1px solid #DDD;
background: url('http://svphuyen.com/2012svphuyen/w7/mm.png')!important;
font-weight: normal;
  text-shadow: 0 0 6px red;
  color: white;
}
#onlinelist {
background-color: #F4F4F4;
border-top: 1px dashed #CCC;
padding: .6em 1em;
background: white url(http://forum.vietvui.vn/images/gradients/grey-up.png) repeat-x left bottom;
}
#stats {
background-color: #F4F4F4;
line-height: 150%;
padding: .6em 1em;
background: white url(http://forum.vietvui.vn/images/gradients/grey-up.png) repeat-x left bottom;
}
 div.forumhead,div.foruminfo,div.forumrow {
    box-shadow: none!important;
 }
 ul#sidebar{
    border-color: #ccc;
    border-radius: 0;
    box-shadow: none;
 }
#breadcrumb{
    margin-bottom: -15px;
}
#sidebar_button_link{
    display: none;
}
/*FIX lỗi 2 cột*/
li.subforum{
    width: 43%!important;/*mặc định 45%*/
}
/*fix forum home*/
.lastpostby,.lastpostdate,ul.forumstats{
    display: none!important;
}
div.forumlastpost {
    width: 36%!important;/*mặc định 22%*/
    padding-left: 8px!important;
}
.datacontainer{
    width: 86%!important;
    padding-left: 76px!important;
}
p.lastposttitle{
    margin: 8px 0 2px 0;
}
p.lastposttitle a img{/* xóa đi đến bài viết cuối*/
    display: none!important;
}
p.lastposttitle a:first-child img{
    display: inline!important;
}
p.lastposttitle:first-child{
    margin-top: 2px;
}

/*WINDOWS7*/
#top_body{
    position: fixed;width: 948px;
    top:10px;height: 50px;
    z-index: 999;
    background-image: url(http://svphuyen.com/2012win7/w7/mm.png);
    border: 1px solid #ffe;border-bottom-width: 0;
}
#top_body.bgtranspan{
    min-height: 64px;top:0;
    background: none!important;
}
div.body_wrapper{
    margin-top: 61px;
    border-top: 0;
}
#top_body_padding{
 
    position: absolute;
    top: 0px;left: 11px;width: 927px;height: 50px;
}
#top_body_padding.border_top_p_body{
    border-bottom: 1px solid #ccc;
}
/**/
#breadcrumb{
    padding:10px 0 15px 0;
    margin: 0 0 5px 60px;
    background: url('http://svphuyen.com/2012win7/w7/lines.png');
    font-size: 15px;
    color: #3E3E3E;
}
#breadcrumb a{
    font-size: 15px;
    color: #0D6AA9;
    border: 0;font-weight: bold;
}
#breadcrumb ul{
    width: 645px;height: 23px;
    overflow: hidden;padding: 0 1px;
    background-color: white;
}
#breadcrumb ul li{
    padding-top: 1px;
}
#breadcrumb ul li.lastnavbit{
    width: 205px;overflow: hidden;
    height: 20px;
}
#breadcrumb ul li.navbithome{
    padding: 2.5px 0 0 4px;
}
/**/
div.backpre{
    position: absolute;
    top:19px;width: 24px;height: 24px;
    background: url(http://svphuyen.com/2012win7/w7/button/backpre.png);
}
div#butback{
    background-position: 0 0;
    left: 8px;
}
div#butpre{
    background-position: right 0;
    left: 38px;
}


/**/
#but_refresh{
    position: absolute;
    width: 39px;height: 20px;
    background: url(http://svphuyen.com/2012win7/w7/button/refresh.png) no-repeat 0 center;
    top:21px;right: 181px;overflow: hidden;
}
#but_down{
    width: 11px;height: 11px;
    float: left;margin-top: 2px;
}
#refresh{
    float: right;margin-right: 1px;
    width: 14px;height: 16px;
}
/**/
#but_search,#start_search{
    position: absolute;
    background:url(http://svphuyen.com/2012win7/w7/button/search.png) no-repeat right center;
    padding:0 13px 0 3px;
    height: 19px;line-height: 22px;
    font-size: 12px;
background-color: white;
}
#but_search{
    top:20px;right: 11px;
    width: 140px;color: white;
    text-shadow:1px 1px 6px red;
    border: 0;
}
#but_search.focus{
    border: 1px solid #ccc;
    background-color: #fff;
    color: #000;
}
#result_search{
    position: absolute;
    top:41px;left: 80px;
    width: 666px;height: 300px;
    background: #fff;z-index: 99;
    border-radius:0 0 3px 3px;
    display: none;
}


/* BASIC PAGE ELEMENTS */

body {
  width:950px;
  min-width:650px;
  max-width:auto;
  margin: 0px auto 0px auto;
  font-size:13px;
  color:#3e3e3e;
  line-height:1.230;
}

body a {
  color:#01910d;
  text-decoration:none;
}
body a:hover,
body a:hover .time,
body a:hover .shade,
body a:hover .understate {
  color:#ff3300;
  text-decoration:;
}

body a.understate,
body a .understate {
  color:inherit;
  text-decoration:none;
  *clear:expression(style.color = parentNode.currentStyle.color, style.clear = "none", 0);
}

.body_wrapper {
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ffe;
        margin:8px 0 47px;
        background: url('http://svphuyen.com/2012svphuyen/w7/mm.png')!important;
        position: relative;
}
/* CSS Document */
h2.blockhead,.forumhead span.forumtitle a{
text-shadow:0 0 6px red;
}


#forums {
width: 100%;
}

#welcomemessage {
  color:#3e3e3e;
  font-size:100%;
}

.forumhead + .childforum .L2:first-child .forumrow, .forumhead + .L2 .forumrow {
  background: rgb(255, 255, 255) url(http://svphuyen.com/images/gradients/grey-up.png) repeat-x left bottom;
  _background-image: none;
  border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);
}

/* forumbit nopost */
/* forumbit nopost -> forumhead */
.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
  font:  bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: #ffffff;
}

.forumbit_nopost .forumhead h2, .forumbit_post .forumhead h2 {
  margin-left: 3px;
  margin-right: 3px;
}
.forumbit_nopost {
  clear:left;
}
.forumbit_nopost .forumrowdata {
  clear:both;
  display:block;
  width: 100%;
}

.forumbit_nopost .subforumdescription {
  padding: 5px 10px;
  font-weight: normal;
  color: #3e3e3e;
  background: #e9e9e9 none repeat-x  ;
}
/* Auto-clearing of floats */
.floatcontainer:after,
.formcontrols .blockrow:after,
dl.stats:after {
  content:".";
  display:block;
  height:0;
  clear:both;
  visibility:hidden;
}
.floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  display:inline-block;
  font-weight:normal;
}
/* IE-Mac hide \*/
* html .floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  height:1%;
}
.floatcontainer,
.formcontrols .blockrow,
dl.stats {
  display:block;
}
.floatcontainer.hidden {
  display:none;
}
/* End IE-Mac hide */
/* forumbit post */
.forumbit_post {
  float: left;
  position:relative;
  width: 100%;
  display:block;
}

.forumbit_post .forumhead span {
  padding: 0;
}

.forumbit_post .forumhead .forumlastpost {
  top: 0;
  margin-top: 0;
}

.forumbit_post .foruminfo, .forumbit_post .forumlastpost, .forumbit_post .forumactionlinks, .forumbit_post .forumstats, .forumbit_post .forumstats_2{
  padding: 5px 0;
}

.forumbit_post .forumhead .forumtitle {
  width: 76%;
}

.forumbit_post .forumhead .forumtitle span {
padding: 0;
padding-left: 10px;
}

.forumbit_post .foruminfo {
  width: 57%;
  min-width: 30%;
  float: left;
  clear: right;
  min-height: 48px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumicon{
  position: absolute;
  left: 10px;
  width: 48px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata, .forumbit_post .foruminfo .forumtitle, .forumbit_post .foruminfo .viewing {
  float: left;
  clear: right;
  color: #4e4e4e;
}

.forumbit_post .foruminfo .viewing {
        white-space:nowrap;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata {
  padding: 0;
  width: 100%;
  _width: 99%;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer {
  float: left;
  width: 88%;
  padding-left: 68px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle {

font-size: 13px;
  margin-right: 10px;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .forumtitle a, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow .forumtitle a {
  font-weight:bold;
}

.childsubforum .forumbit_post .foruminfo .forumdata .datacontainer .forumtitle a {
        padding-left:1.8em;
        background:url('images/misc/child_forum.png') top left no-repeat;
}

.forumbit_post .foruminfo .forumdata .viewing {
  font-style: italic;
  margin-right:10px;
  margin-top: 3px;
  font-size: 11px;
}

.forumbit_post .forumactionlinks {
  width: 5%;
  display:block;
  float:left;
  clear:right;
}

.forumbit_post .forumactionlinks li {
  display: inline;
}

.forumbit_post .forumactionlink {
/* values based on icon size */
  display:block;
  width:18px;
  height:12px;
  overflow:hidden;
  float: right;
  clear: left;
  background:transparent none no-repeat;
  position: relative;
  margin: 3px 10px 0 0;
}

.forumactionlink a {
/* values based on icon size */
  display:block;
  padding-left:18px;
}

.forumactionlinks .rsslink {
  background-image:url(images/misc/rss_40b.png);
}

.forumactionlinks .subslink {
  background-image:url(images/misc/subscribed_40b.png);
}
.forumactionlinks .unsubslink {
  background-image:url(images/misc/unsubscribed_40b.png);
}
.forumbit_post .forumdescription {
  display:block;
  clear:both;
  padding-right: 10px;
}

.forumbit_post .unsubscribe {
  display:block;
  right: 0;
  top: 2px;
}

.forumbit_post .forumstats, .forumbit_post .forumstats_2 {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  width: 12%;
  margin-right: 2%;
}

.forumbit_post .forumstats li, .forumbit_post .forumstats_2 li{
  font-size: 12px;
  text-align: right;
  padding-right: 20px;
  display:block;
}


.forumbit_post .forumlastpost {
  display:block;
  float: left;
  clear: right;
}

.forumbit_post .forumrow .forumlastpost {
  width: 22%;
  font-size: 12px;
  padding-top: 5px;
}

.forumbit_post .forumlastpost .lastpostdate {
  font-size: 11px;
}

.lastpostlabel {
  display: none;
}

.moderators, .subforums {
  display: block;
  clear:both;
}

.moderators h4, .subforums h4 {
  font-weight: bold;
  padding-right: 5px;
}

.moderators h4, .moderators .commalist, .subforums h4, .subforums .commalist {
  float:left;
  clear:right;
}

.forumhead {
background: #17A2FF url(http://svphuyen.com/images/buttons/newbtn_middle.png) repeat-x;
_background-image: none;
padding: 0;
font: bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
color: white;
clear: both;
margin-top: 8px;
float: left;
border: 1px solid #CCC;
width: 100%;
-moz-border-radius-topright: 5px;
-moz-border-radius-topleft: 5px;
-webkit-border-top-right-radius: 5px;
-webkit-border-top-left-radius: 5px;
border-top-right-radius: 5px;
border-top-left-radius: 5px;
}


/*footer*/
#wgo{
    box-shadow: none!important;
    border-radius: 0!important;
}
#wgo_birthdays li a,#wgo_events li a,#wgo_stats p a:last-child{
    text-shadow:0 0 6px #228B22, 0 0 5px #228B22, 0 0 5px #228B22;
    color: white;font-weight: bold;
}

/*who online*/
#wgo_stats dd{
    font-family: georgia;
    color: teal;
}

/*forumhome*/
ul.forumstats li{
    color: #293D4F;
}
#wgo>div{
    border-color: #ccc!important;
    border-top: 0!important;
}

/*-----------------------------------*/
/* SIDEBAR */
/* Don't use left and right stylevar here */
#sidebar_container {
  float:right;
  width:270px;
 
  margin-bottom:3em;
}

#sidebar_container.sidebarleft {
  float:left;
}

#sidebar_container a {
color: #417394;
}

#sidebar_container a:hover {
color: #417394;
}

#sidebar_container .time {
color: #3e3e3e;
}

#sidebar_button {
  display:block;
  margin-top: 40px;
  float:right;
  margin-right:-28px;
  _margin: 40px 0 0 0;
  _display: inline-block;
}
#sidebar_button {
  _display: inline;
}
#sidebar_container.sidebarleft #sidebar_button {
  float:left;
  margin-left:-28px;
}

#sidebar_container .block {
  margin-bottom:4px;
  padding:6px;
  border-top-right: 5px;
  border-top-left: 5px;
  border-top-right: 5px;
  border-top-left: 5px;
}

#sidebar_container .blockbody {
  color: #424242;
  border:1px solid #DADADA;
  -moz-border-radius:5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  background:rgb(255, 255, 255);
  _background-image: none;
  padding: 0;
}

#sidebar_container .blockrow {
  padding:0;
  border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);
  -moz-border-radius:5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  background:rgb(255, 255, 255) url(http://svphuyen.com/images/misc/blog/gradient-black-down.png) repeat-x  ;
  padding:6px;
}

#sidebar_container .underblock {
  height:9px;
  background:transparent url(http://svphuyen.com/images/misc/blog/bottom-shadow.png) repeat-x left bottom;
}

#sidebar_container .blocksubhead {
  padding:10px 6px 10px 6px;
}

#sidebar_container .blocksubhead {
  background:transparent none;
  height:16.76px;
  color: #424242;
  padding: 5px 6px;
  border:none;
  outline:none;
  font-weight:bold;
}

#sidebar_container .blocksubhead span.blocktitle {
  width: auto;
  display:block;
  white-space:nowrap;
  float:left;
  overflow:hidden;
  padding-left:3px;
}

#sidebar_container .blocksubhead img {
  vertical-align:middle;
  float: left;
}

#sidebar_container .blocksubhead img.inlineimg {
  float: none;
  position: relative;
  top: -2px;
}
/* Add a "middle" font size, between default and small */
#sidebar_container .blocksubhead.smaller {
  font-size:13px;
  font-weight: bold;
}

#sidebar_container .blockrow .meta {
  font-size:11px;
}
#sidebar_container .blocksubhead a.username {
  padding-right:20px;
}

#sidebar_container .formcontrols .blockrow label {
  width:auto;
}

#sidebar_container .advanced.blockfoot {
  padding:6px;
  border-bottom:none;
  font-size:88%;
  font-weight:bold;
  background: transparent;
}
#sidebar_container .searchblock .advanced a {
  line-height:2;
}

#sidebar_container .searchblock .advanced .button {
  float:right;
}


#sidebar_container > ul {
  background:#f1f1f1 url(http://svphuyen.com/images/misc/blog/top-highlight.png) repeat-x left top;
  border:1px solid #c1c1c1;
  -moz-border-radius:5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;
  -webkit-box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;
  box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;
  float:left;
  width:99%;
}
#sidebar_container a.collapse {
  position:static;
}

/* END OF CODE TAKEN FROM forumhome.css */

#wgo h2, .forumhead, .blockhead, .threadlisthead, .newcontent_textcontrol, .posthead {
border: 1px solid #CCC!important;
background: url(http://svphuyen.com/2012win7/w7/mm.png)!important;
box-shadow: none!important;
border-radius: 0!important;
}

Nguồn : [You must be registered and logged in to see this link.]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Create an account or log in to leave a reply

You need to be a member in order to leave a reply.

Create an account

Join our community by creating a new account. It's easy!


Create a new account

Log in

Already have an account? No problem, log in here.


Log in

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết