Từ ngày 26 tháng 9 vừa qua, Võ Hiệp Vô Song đã chính thức đi vào giai đoạn thương mại hóa rộng rãi.