Từ ngày 9 tháng 9 năm 2015, Tân Lưu Tinh Sưu Kiếm Lục đã đi vào giai đoạn thử nghiệm mới sau khi chính thức chuyển đổi nhà phát hành với nhiều cập nhật trên mọi phương diện.